Исполнување на потенцијалот на сегашните и идни генерации

Извештај за спроведување на Акциската програма на ИЦПД во регионот на УНЕЦЕ

Број на страници: 142

Датум на објавување: Октомври 2018

Автор: УНЕЦЕ и УНФПА

Publisher: УНЕЦЕ и УНФПА

Откако се разгледа Меѓународната конференција за население и развој (ИЦПД) после 2014 година и се усвои Краткиот преглед од 2013 година, пред пет години, УНЕЦЕ и УНФПА соработуваат за да известат за напредокот и предизвиците со кои се соочуваат државите-членки во процесот на спроведување на препораките од овој документ.

Извештајот ги потенцира клучните трендови во популациските и развојни политики во регионот на УНЕЦЕ, дава преглед на постоечките решенија на заедничките проблеми и предлага препораки за активности со цел натамошен напредок на спроведувањето на Акциската програма на Меѓ- ународната конференција за население и развој (ICPD) во регионот.