Contact

Macedonia Office

Contact/Контакт детали 
Јордан Хаџи Константинов Џинот број 23 
1000 Скопје, 
Македонија 
Телефон (389 2) 3249 588 
Факс (389 2) 3249 505 
Емаил:bosnjakovski@unfpa.org