Меѓународно техничко упатство за сексуално образование

Пристап базиран врз докази

Број на страници: 138

Датум на објавување: 2018

Автор: UNESCO

Publisher: UNESCO, UNAIDS, UNFPA, UNICEF, UN Women and WHO

ISBN: 978-92-3-100259-5

Меѓународното техничко упатство за сексуално образование е техничка алатка којашто ги презентира логичните причини и основата базирана на докази за обезбедување на сеопфатно сексуално образование на младите за постигнување на Целите за одржлив развој.

Водичот ги идентификува карактеристиките на ефективните програми за сеопфатно сексуално образование, препорачува суштински теми и цели на учењето коишто треба да бидат дел од наставните програми за сите кои учат, и ги потенцира пристапите за планирање, обезбедување и следење на програмите за сеопфатно сексуално образование