Публикации

Нови изданија

Два важни настани во областа на репродуктивното здравје ја одбележуваат 2019-та година: 50 години од формирањето на УНФПА (UNFPA50) и 25 години од одржувањето на Меѓународната конференција за население и развој (ICPD25) во Каиро.

Овие два настани – започнувањето со работа на првата агенција на Обединетите нации посветена на порастот на населението и потребите во областа на репродуктивно здравје на населението во светот и прогласување на глобална посветеност кон сексуалното и репродуктивното здравје и права – фундаментално ги обликуваа животите на жените и семејствата, како и општествата во кои тие живеат, на мерливи и немерливи начини, важни и површни, трајни и минливи.

Активистите, застапниците, специјалистите по јавно здравје и многу други, немилосрдно ги предводеа трансформациите што денес ги гледаме околу нас, но останува уште многу да се направи.

Што носи иднината во однос на промените во растот на населението, употребата на контрацепција и сексуалното и репродуктивно здравје и права, ќе се утврди од  способноста на жените и девојките да го остварат својот целосен потенцијал како членови на општествата.  Ова ќе биде утврдено од начинот на кој светот ги презема и унапредува достигнувањата и од тоа како ги адресира недостатоците на ICPD до денес.

Целосен преглед

Повеќето луѓе, до неодамна, имаа големи семејства – просечно по пет деца. Денес има многу различни стапки на фертилитет, споредбено со порано кога имаше само една, глобална стапка, а овие разлики се поголеми од кога и да е во човековата историја.

Целосен преглед

Во неколку држави во Источна Европа, бројноста на населението се намалува. Десетте држави во светот, каде намалувањето на населението се одвива најбргу, се наоѓаат во Централна и Источна Европа. Владите се загрижени за негативното влијание што намалувањето и стареењето на населението го имаат врз економијата, социјалните системи, инфраструктурата, па дури и националната безбедност.

Целосен преглед

Откако се разгледа Меѓународната конференција за население и развој (ИЦПД) после 2014 година и се усвои Краткиот преглед од 2013 година, пред пет години, УНЕЦЕ и УНФПА соработуваат за да известат за напредокот и предизвиците со кои се соочуваат државите-членки во процесот на спроведување на препораките од овој документ.

Извештајот ги потенцира клучните трендови во популациските и развојни политики во регионот на УНЕЦЕ, дава преглед на постоечките решенија на заедничките проблеми и предлага препораки за активности со цел натамошен напредок на спроведувањето на Акциската програма на Меѓ- ународната конференција за население и развој (ICPD) во регионот.

Целосен преглед

Year on year, millions of women and adolescents in 155 countries and territories have been progressively able to exercise their sexual and reproductive health and rights. This is in no small measure as a result of UNFPA programmes and activities.

The UNFPA strategic plan for 2014-2017 set ambitious targets for increasing access to sexual and reproductive health services. These services have empowered millions of women to make their own decisions about whether, when or how often to become pregnant. They have enabled millions of teenagers to avoid unplanned pregnancy, and to make safe and healthy transitions to adulthood. And they have slowed the unnecessary and cruel tide of maternal death.

Целосен преглед

Неплатената работа поврзана со грижа честопати се смета за второстепено прашање, но тоа е една основните причини за нееднаквоста на жените. Исто така, ова е еден од клучните елементи во континуираната ниска стапка на родност во Источна Европа што ги тера жените да бираат меѓу тоа дали да имаат деца или да градат кариера.

Целосен преглед

Меѓународното техничко упатство за сексуално образование е техничка алатка којашто ги презентира логичните причини и основата базирана на докази за обезбедување на сеопфатно сексуално образование на младите за постигнување на Целите за одржлив развој.

Целосен преглед

Два различни света: репродуктивното здравје и права во време на нееднаквост

Целосен преглед

Денес повеќе од кога било во минатото, ние мораме да бидеме сигурни дека луѓето кои се маргинилизирани и заборавени во општеството, имаат можност да го искористат своето основно човеково право да одлучат кога и колку деца ќе имаат ослободени од присилба, дискриминација и насилство.

УНФПА, Фондот за население на Обединетите Нации, како агенција е горда што им овозможува на милиони жени во репродуктивниот период од животот да го користат тоа право, истовремено помагајќи двојно да се зголеми употребата на модерната контрацепција во целиот свет и тоа од 36 % во 1970 на 64% во 2016.

Годишниот извештај укажува како фондовите кои и биле дадени на УНФПА овозможуваат заштита и промовираат здравје и права за милиони жени и млади луѓе, овозможувајќи им да го реализираат сопствениот потенцијал. 

Целосен преглед

Раното стапување во брак, тинејџерската бременост и другите манифестации на длабоко вкоренетите родови нееднаквости ги подриваат здравјето и правата на девојките и се закануваат на амбициозната агенда за развој на светот, предупредува УНФПА, Фондот за население на Обединетите нации, во Извештајот за состојбата на светското население во 2016 година.

Десет години е клучна возраст за девојчињата насекаде, бидејќи се приближува пубертетот. Во регионот на Источна Европа и Централна Азија, некои девојчиња на оваа возраст процветуваат, постепено градејќи ги своите вештини и проширувајќи ги своите хоризонти, поттикнати од поволна и овозможувачка средина во семејството и заедницата која ги охрабрува да започнат да прават избор и да ја обликуваат својата сопствена иднина. Но, многу други заостануваат поради општествено-културните норми и дискриминаторските закони и практики.

„На 10-годишна возраст, девојчето во нашиот регион е на крстопат“, вели регионалниот директор на УНФПА, Алана Армитаж. „По кој пат ќе тргне не е важно само за нејзиниот живот. Важно е и за животот на сите нас. Затоа што сите добиваме кога едно девојче - сто девојчиња, генерација девојчиња - можат да го исполнат својот потенцијал: човечкиот капитал јакне, економиите се развиваат, богатството расте.“

Во Источна Европа и Централна Азија, девојчињата обично се добро образовани, а подоцна дури и ги надминуваат момчињата и младите мажи во високото образование, според додатокот објавен од Регионалната канцеларија на УНФПА.  

Целосен преглед

Pages