Публикација

Нови изданија

Овие времени препораки се базирани на досега достапните сознанија за состојбите поврзани со болеста КОВИД-19, предизвикана од вирусот SARS CoV 2 и се однесуваат на здравствените работници кои доаѓаат во контакт со оваа категорија на пациентки. Тоа се матичните гинеколози, гинеколозите кои се одговорни за грижата во родилиштата, педијатрите, акушерките и сестрите задолжени за антенаталниот и перипарталниот период, како и сиот останат здравствен персонал вклучен во следењето и лекувањето на бремените пациентки.

Овие препораки се развиени со цел да се обезбедат информации на здравствените работници, а дел од овие информации здравствените работници ќе ги споделат и со своите пациентки за да се обезбеди нивно правилно информирање и соодветно следење во текот на бременоста, како и во постпарталниот период. Тоа е делот од информации кои се однесуваат на општите препораки за превенција на ширењето на инфекцијата со коронавирусот, како и оптимизацијата на прегледите на бремените жени, со цел да не се изгубат придобивките од редовните антенатални контроли, а по потреба да се намали нивниот број и обезбеди превенција од заразување на пациентката со болеста КОВИД-19.

Во рамки на препораките се вклучени и неколку алгоритми за олеснета прегледност на постапките кои треба да се преземат кај пациентките суспектни или со потврдена инфекција со коронавирусот, и тоа во тек на антенаталните контроли, тријажа на пациентки со симптоми за КОВИД-19, хоспитализација на ризични пациентки, начин на завршување на породувањето и постпородилниот период.

Со оглед на релативно краткото постоење на КОВИД-19 и секојдневното објавување на медицински податоци и дополнувања за влијанието на вирусот SARS CoV 2 на здравствената состојба кај трудниците врз база на медицина базирана на докази, во најскоро време доколку се појават отстапки од сегашните предложени препораки, истите ќе бидат понатаму вклучени во овој текст.

Целосен преглед

Глобалната мрежа за стари лица на УНФПА подготви краток технички преглед со цел да го надополни краткиот преглед на Одделот за економски и социјални работи на Обединетите нации во однос на постарите лица и заразата од Ковид-19, со кој се потенцираше потребата од хуманитарна акција за решавање на потребите на постарите лица, спроведена во рамки на справувањето и одговорот на пандемијата на Ковид-19.

УНФПА се фокусира на човековите права, здравјето и заштитата на постарите лица од Ковид-19 и со овој документ се истакнуваат релевантните иницијативи што ги водат канцелариите на УНФПА ширум светот. Потребата да се одговори на правата и потребите на постарите лица  целосно е во согласност со Глобалниот план за справување со Ковид-19 спроведен од страна на УНФПА, чија цел е никој да не биде изоставен.

Со овој документ се потенцира улогата на УНФПА во однос на поддршката за соодветно справување со Ковид-19 од страна на ООН на ниво на државите каде што е присутна пандемијата, под водство на Постојаниот координатор на Обединетите нации и Светската здравствена организација (СЗО). УНФПА, исто така, го поддржува граѓанското општество да се залага за учество на постарите лица на политичката сцена, со цел да се слушне нивниот глас при справувањето со кризата од која всушност тие се најмногу погодени.

Целосен преглед

Пандемијата со Ковид-19 ја предизвика најголемата глобална криза во јавното здравство на векот, со застрашувачки здравствени и социо-економски последици. „Ковид-19 претставува најголемиот тест со кој се соочивме уште од формирањето на Обединетите нации“, истакна генералниот секретар на ООН. Владите преземаат невидени мерки за спречување на ширењето на вирусот, зајакнување на здравствените системи и ограничување на движењето на милиони луѓе.

Сепак, пандемијата веќе предизвика сериозно нарушување на пристапот до сексуални и репродуктивни здравствени услуги што придонесе за влошување на постојните нееднаквости кај жените и девојките и ја продлабочи дискриминацијата во однос на другите маргинализирани групи. Всушност, пристапот до основни услуги во однос на сексуалното и репродуктивното здравје и права претставува значаен проблем во јавното здравје на што треба да се обрне посебно внимание и да се зголемат инвестициите со цел негово решавање.

 

Целосен преглед

Како резултат на тоа што светот се справува со ширењето на вирусот Ковид-19, УНФПА има за цел импликациите од појавата на оваа пандемија да ги адресира кон подготовки и спроведување на пописниот циклус во 2020 година. За 2020 и 2021 година се предвидува спроведување пописи во 150 земји (вклучително и 85 земји кои се дел од програмата на УНФПА) и затоа потенцијалното прекинување на пописниот циклус во 2020 година може да има големо значење.

Појавата на пандемијата Ковид-19 придонесува да се одложи или прекине спроведувањето на пописот во голем број земји, што може да влијае врз квалитетот на спроведувањето или да дојде до целосно откажување на пописните проекти. Домашното финансирање и финансирањето од страна на донатори, со цел спроведување пописи всушност може да бидат пренасочени за справување со вирусот Ковид-19, при што пописите ќе треба да поминат низ фаза на подготовка без неопходните основни финансиски средства. Неколку земји веќе донесоа одлука за одложување на пописите, додека пак, голем дел од другите земји допрва ќе донесат одлуки за одложување.

Целосен преглед

Појавата на епидемии различно влијае на жените и на мажите. Ширењето на болести ја продлабочува постоечката нееднаква положба во која се наоѓаат жените и девојчињата како и дискриминацијата на други маргинализирани групи како што се лицата со посебни потреби и лицата кои живеат во екстремна сиромаштија.

Глобално, жените претставуваат 70 проценти од здравствениот и социјален сектор. Треба особено внимание да се посвети на тоа што нивната работна средина може уште повеќе да ги изложи на дискриминација. Исто така, треба да се земе предвид и нивното сексуално и репродуктивно здравје и психо-социjaлни потреби како здравствени работници на првата ‘борбена’ линија.

Целосен преглед

Стратегијата ги поставува младите луѓе - нивните таленти, надежи, гледишта и уникатни потреби - во центарот на одржливиот развој. Воедно, го поддржува постигнувањето на Целите за одржлив развој и се усогласува со новата Стратегија на Обединетите нации за млади, како и Стратешкиот план на УНФПА 2018-2021. Сè што прави УНФПА, зависи од заложбите за сексуално и репродуктивно здравје и права опфатени во Меѓународната конференција за население и развој од 1994 година и нејзината програма за акција. Овие заложби се клучни за адолесцентите и младите.

Целосен преглед

Два важни настани во областа на репродуктивното здравје ја одбележуваат 2019-та година: 50 години од формирањето на УНФПА (UNFPA50) и 25 години од одржувањето на Меѓународната конференција за население и развој (ICPD25) во Каиро.

Овие два настани – започнувањето со работа на првата агенција на Обединетите нации посветена на порастот на населението и потребите во областа на репродуктивно здравје на населението во светот и прогласување на глобална посветеност кон сексуалното и репродуктивното здравје и права – фундаментално ги обликуваа животите на жените и семејствата, како и општествата во кои тие живеат, на мерливи и немерливи начини, важни и површни, трајни и минливи.

Активистите, застапниците, специјалистите по јавно здравје и многу други, немилосрдно ги предводеа трансформациите што денес ги гледаме околу нас, но останува уште многу да се направи.

Што носи иднината во однос на промените во растот на населението, употребата на контрацепција и сексуалното и репродуктивно здравје и права, ќе се утврди од  способноста на жените и девојките да го остварат својот целосен потенцијал како членови на општествата.  Ова ќе биде утврдено од начинот на кој светот ги презема и унапредува достигнувањата и од тоа како ги адресира недостатоците на ICPD до денес.

Целосен преглед

Повеќето луѓе, до неодамна, имаа големи семејства – просечно по пет деца. Денес има многу различни стапки на фертилитет, споредбено со порано кога имаше само една, глобална стапка, а овие разлики се поголеми од кога и да е во човековата историја.

Целосен преглед

Во неколку држави во Источна Европа, бројноста на населението се намалува. Десетте држави во светот, каде намалувањето на населението се одвива најбргу, се наоѓаат во Централна и Источна Европа. Владите се загрижени за негативното влијание што намалувањето и стареењето на населението го имаат врз економијата, социјалните системи, инфраструктурата, па дури и националната безбедност.

Целосен преглед

Откако се разгледа Меѓународната конференција за население и развој (ИЦПД) после 2014 година и се усвои Краткиот преглед од 2013 година, пред пет години, УНЕЦЕ и УНФПА соработуваат за да известат за напредокот и предизвиците со кои се соочуваат државите-членки во процесот на спроведување на препораките од овој документ.

Извештајот ги потенцира клучните трендови во популациските и развојни политики во регионот на УНЕЦЕ, дава преглед на постоечките решенија на заедничките проблеми и предлага препораки за активности со цел натамошен напредок на спроведувањето на Акциската програма на Меѓ- ународната конференција за население и развој (ICPD) во регионот.

Целосен преглед

Pages