Од своето основање во земјата во 2007 година, УНФПА ја поддржува Владата во областа на репродуктивното здравје, прашањата во поглед на населението и развојот, како и родовото насилство, како дел од системот на ОН и во согласност со договорената Рамка за Развојна помош на Обединетите нации.

УНФПА ја поддржува земјата во напорите за подобрување на целокупниот пристап и квалитет на сексуалното и репродуктивно здравје и услуги, вклучувајќи го и сегментот на планирање на семејството. Во овие рамки УНФПА даде поддршка во развивање на Национална стратегија за сексуално и репродуктивно здравје, одобрена од страна на Министерството за здравство во јануари 2011 година. Општата цел на оваа стратегија е дека до 2020 година на сите граѓани во земјата треба да им се унапреди сексуалното и репродуктивното здравје, а стратешките цели ги вклучуваат заштитата на основните сексуални и репродуктивни права, како и планирањето на семејството и безбедното мајчинство.

Пристапот до услугите за репродуктивно здравје е подобрен со отворањето на младински и советодавни центри, кои Министерството за здравство ги поддржува од 2011 година. 

Во 2012 година канцеларијата на УНФПА во земјава спроведе евалуација на претходните активности и проценка на потребите за услуги за планирање на семејството во земјата, а во 2013 година е финализирана студија за сегментација на пазарот, за дефинирање на ранливите категории на граѓани во делот на планирање на семејството, со цел обезбедување на услуги и производи за репродуктивно здравје.
Овие активности треба да го отворат патот кон одржлива стратегија за постојана достапност на сретства за заштита на репродуктивното здравје на населението.

Во 2013 година со поддршка од УНФПА се планира проценка на Ургентната акушерска и неонатална нега, , а истата треба да обезбеди основа за регионализација на итното акушерство и нео- наталните услуги во јавните здравствени установи.

УНФПА во земјава исто така го поддржа истражувањето за раните бракови, подготвувајќи брошура за актуелните состојби. Овој документ за раните бракови во земјата ги идентификува најмаргинализираните и ја посочува големата потреба за унапредување на репродуктивното здравје младите.